четвъртък, 31 януари 2008 г.


Този TOOLBAR представлява улеснение за всички които използват различните бази данни свързани с проучване на патенти. За всички които проявяват интерес повече информация може да намерят на Patent Pal - The Complete Patent Information Toolbar