вторник, 22 април 2008 г.

Заличаване на търговска марка в Мексико - особености

Според закона за индустриална собственост на Мексико една марка може да бъде заличена по искане на засегнатата страна притежаваща по ранна марка ако са налице следните основания:
- регистрираната марка е идентична или объркващо сходна на марката на ищеца, която е била използвана в Мексико или чужбина преди датата на заявяване на по-късната марка.
- нарушаващата регистрирана марка обхваща идентични или сходни стоки.
- има непрекъсната използване на засегнатата марка преди датата на заявяване на нарушаващата марка.
За да докаже преждеползване, ищеца трябва да представи доказателства за използване на марката си в Мексико или чужбина. Но мексиканското ведомство за индустриална собственост отказва да признае такова преждеползване в чужбина, ако законодаделството там е различно от това в Мексико. Дори и да има регистрирана марка ищеца няма до може да заличи новорегистрирана марка ако не докаже реално използване на своята по-ранна марка.

информация на Becerril, Coca& Becerril SC ( Mexico City) от international law office