понеделник, 19 май 2008 г.

Промени в процедурата по регистрация на марка на Общността

По информазия на патентно ведомство на Република България съобщи, че проверката за наличие на предходни права върху марки в различните страни - членки стана пожелателна от 10 март 2008 година.

"Процедурата по регистрация на марката на Общността е опозиционна, което означава, че експертизата не извършва проверка за наличие на по-ранни марки и не постановява служебно отказ дори при наличието на идентична по-ранна марка. Инициативата за това е оставена на притежателите на по-ранните марки, които могат да се противопоставят на регистрацията на марката на Общността като подадат опозиция.

Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) извършва проверка за наличие на идентични или сходни заявени и регистрирани марки на Общността. Аналогична проверка извършват и националните патентни ведомства на някои страни - членки (Австрия, България, Великобритания, Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Унгария, Финландия, Швеция) за наличие на идентични или сходни заявени и регистрирани марки, действащи на техните територии. Резултатите от тези проверки се систематизират в проучвателни доклади, които се изпращат на заявителя на марката на Общността и служат единствено за негова информация. Тези проучвания по своята същност са една добра индикация за заявителя за съществуващите предходни права, тъй като притежателите на тези права могат да подадат опозиция срещу регистрацията на марката на Общността или по-късно да заличат нейната регистрация. Следователно, за получаване на по-ефективна закрила на марка на Общността е необходима проверка за наличие на предходни права върху марки в различните страни - членки на ЕС.

Досега, при заявяване на марка на Общността, проучването за наличие на по-ранни марки от националните патентни ведомства се извършваше във всички случаи без изключение и без заплащане на такса за проучване. Тази практика вече е променена и считано от 10 март 2008 г. проучванията за наличие на предходни права от националните ведомства ще се извършват само по молба на заявителя на марката на Общността и при заплащане на отделна такса в размер на 192 евро. Заявителят не може да поиска проучване само в някои страни - членки (прилага се принципът „всички или никоя”).
OHIM ще продължи да изготвя и изпраща на заявителя доклад за проучване на по-ранни марки на Общността."