понеделник, 29 декември 2008 г.

Бъдещето на Интелектуалната собственост в условията на финансова криза


Интересна статия в IPEG излага някои основни моменти относно евентуалното бъдеще на интелектуалната собственост, в частност патентните портфейли, в условията на световна финансова криза. Стъпвайки на нея можем да достигнем до следните обобщения.
Инвестициите в интелектуална собственост, като нематериален актив растяха значително през последните години, но въпреки това те се намират все още в начално ниво от своето развитие.
За съжаление няма достатъчно данни в ретроспекция, на основата на които да се предскаже бъдещото развитие в областта. Поради това е трудно да се посочи какви ще бъдат последствията от настоящата финансова криза върху индустрията свързана с интелектуалната собственост.
Най-общо има два варианта на развитие в условията на криза:
Първият е свързан с тотално ограничаване на IP пазара с пълна липса на стратегически купувачи на интелектуална собственост.
При втория вариант шефовете на различните компании ще започнат да обръщат по-сериозно внимание върху IP порфейлите си. Този вариант е по-вероятен.
Тези които придобиват обекти на интелектуална собственост ще започнат да се оглеждат към придобиване на корпорации, които са затруднени или са пред банкрут.
Ако ликвидността остане ниска, компаниите ще реагират с намаляване на разходите си относно дейностите си по Проучване и Развитие. Това ще доведе до създаване на патентни портфолиа с по-малка стойност, което от своя страна ще рефлектира върху пазара на купувачите на IP активи. Колкото повече притежатели на IP обекти се опитват да ги предостъпят на основата на лицензия или продажба, толкова по вероятнн става те да се задоволяват с парични потоци независимо от тяхната стойност. Тоест те ще трябва да приемат парите които им се дават, без да имат големи претенции към тях, поради вихрещата се финансова криза.
Има и друг вариант на развитие. Той е свързан с ролята на така наречените патентни тролове.
През последните години дейността на троловете се засили много. Реално към настоящият момент индустриите свързани с технологиите не са защитени на 100% от предевяване на права относно нарушаване на патенти, нещо повече те не могат да бъдат защитени на 100%. Това се получава поради факта, че технологичното развитие достигна до такива предели, при които взаймообвързването стана значително. При тази ситуация никой не може да бъде сигурен, че не засяга нечий чужди права върху патенти.
С оглед на това все повече компании ще се стремят да придобиват патенти с цел създаване на "чисто поле" около техните продукти. От друга страна в условията на финансова криза и защита на инвестициите, правоприлагането в областа на интелектуалната собственост ще се засили.
Това е причина да се смята, че паричните потоци свързани с интелектуалната собственост ще продължат да се развиват макар фокуса да се пренасочи в някаква степен от създаването и придобиването на нови патенти към приходи получавани от правоприлагане и защита на обекти на интелектуалната собственост.
информация на IPEG.