сряда, 28 януари 2009 г.

IP одит


Публикация на Dawn Corrigan в IPFrontline дава представа за това какво представлява IP одита в една компания и защо той е важен за нея.
IP одита е важна дейност за всяка фирма особено във времена на икономическа криза.
Този вид одит представлява най-общо събиране на информация за интелектуалната собственост на една компания и нейната правилна оценка и управление.
Движещите сили за IP одита са вътрешни и външни.
Външните причини за такъв одит могат да бъдат: защита срещу нарушаване на права на интелектуална собственост, лицензиране, банкрути, продажба на активи включително и нематериални такива.
От тази гледна точка IP одита може да се определи като противодействащ ( реагиращ) и с времеви ограничения.
Вътрешните причини от друга страна могат да са:


- Нови доходи от собствени продукти и лицензии;
- Нов източник на капитал;

- Цели на стратегическото позициониране;

- Бизнес рискове и възможности свързани с подаване на заявки за патенти, дизайни, марки и тн.;

- Бизнес промени в развойната, техтическата, HR дейността и тн.;
- Финансови отчети свързани с интелектуалната собственост;
Във времена на криза философията "харчи пари за да създадеш пари" е трудно оправдана.
В такива времена изниква въпроса как фирмите да измерят потенциалната стойността на вътрешния IP одит.
В статията е публикувано и интервю с Glenn Perdue, IP оценител, който дава яснота по тематиката.
Според него акуратният IP одит е задължителен за всяка компания независимо от икономическата ситуация. Към настоящият момент най-ценните активи за компаниите са нематериалните такива, а именно интелектуалната собственост. Тя често не се отчита в счетоводния баланс на компаниите. Поради това е важно те да обобщят информацията за нематериалните си активи за да могат да ги управляват по-добре и съответно да ги оптимизират.
Но IP одита сам по себе си е само една част от сложния механизъм на IP мениджмънта, който включва :
- IP одит- който информира мениджмънта за природата и стойността на IP активите на компанията;
- IP планиране и развитие- на основата на IP одита, правни консултации, проучвания, се съставят IP план и политика;
- След създаване на планове и политика, IP миниджъра започва да ги прилага в дейността на компанията, като те се проявяват в дейности, като лицензиране, правоприлагане, регистрация на IP обекти и др., чиято цел е повишаване стойността на IP активите;
-Анализ на резултатите- оценка на резултатите от предходния етап, като целта е оптимизиране на дейността;
Цялата статия може да открието тук.