понеделник, 2 февруари 2009 г.

Новият закон за защита на конкуренцията


Различни медии в страната съобщиха новината за влизането в сила на новият Закон за защита на конкуренцията от 02.12.2008 година.
Закона е създаден от КЗК в сътрудничество с Италианския орган за конкуренция.
Основната цел е да се хармонизира българското законодателство с новите моменти на правото на Общността, както и да се гарантира по-ефективна защита на конкуренцията в страната.
Закона определя КЗК, като национален орган по конкуренция, който има правомощието паралелно да прилага както националните, така и европейските правила.
Наред с другите промени в закона има и такива в раздела за Нелоялна конкуренция.
Те се отнасят до забрана за пускане на заблуждаваща и сравнителна реклама, като отговорността за това ще се носи, както от рекламодателят, така и от рекламната агенция създала съответната реклама.
В закона се определя какво трябва да се разбира под заблуждаваща и сравнителна реклама.
Заблуждаваща реклама е всяка реклама, която по какъвто и да е начин, включително по начина на нейното представяне, подвежда или може да подведе лицата, до които е адресирана или достига, и поради това може да повлияе на тяхното икономическо поведение или по тези причини нанася или може да нанесе вреди на конкурент.
Сравнителна е всяка реклама, която пряко или косвено идентифицира конкурента или предлагани от него стоки и услуги.
Посочват се и случаите при които сравнителната реклама е разрешена ( чл.34, ал.2)
информация по сигнал на Тина Х. ( IP специалист)