петък, 6 февруари 2009 г.

КЗК прие нов праг за стойността на наградите-The Commission for Protection of Competition adopted a new threshold value of prizes in promotional games


КЗК прие нови критерии при определяне на максималната стойност на предлагани награди в рекламни игри, по смисъла на чл. 36 от ЗЗК. Превишаването на установения праг е нарушение на ЗЗК и представлява незаконно привличане на клиенти.
До момента критериите при определяне на максималния праг бяха два. Първият определяше, че наградата не трябва да надвишава 100 пъти цената на продаваният продукт. Този критерий се използваше при стоки с по-ниска стойност.
Вторият се прелагаше при за стоки с по-висока цена и определяше, че стойността на предлаганите награди не трябва да надвишава 10 пъти минималната работна заплата.
Комисията счита, че променените пазарни условия налагат завишаване на фиксираната граница и определя промяна във втория критерий. Според приетото решение, при продажба на стоки или услуги със сравнително висока стойност, обещаваната награда не може да представлява повече от 15 минимални работни заплати за страната.
Променено е също и досегашното определение на „рекламен предмет с незначителна стойност”, който може да бъде предоставен като добавка към продавана стока или услуга по смисъла на чл. 36, ал. 2 от ЗЗК. Комисията уточнява, че под „рекламни предмети” следва да се разбират всякакви вещи, върху които може да бъде възпроизведено наименованието на търговеца, неговата марка или лого, а тяхната стойност не бива да надвишава повече от 10 на сто от цената на продавания продукт или услуга.

информация от КЗК.