сряда, 18 февруари 2009 г.

България ще бъде домакин на PATLIB конференцията през 2009 г (Bulgaria will host a conference in PATLIB 2009)

Патентно ведомство на Република България ще бъде домакин на годишната конференция на патентните информационни центрове в Европа- PATLIB 2009.
Всяка година конференцията се организира от Европейското патентно ведомство в сътрудничество със съответно национално ведомство от страна членка на ЕПО.
С годините тази конференция се превръща в едно от най-важните събития в областта на патентната информация, което предлага на всички участници в процеса на разпространение на информация за индустриалната собственост, възможност за срещи, дискусии, обмяна на идеи и опит, бъдещи тенденции в развитието на дейността им, както и за обучение и професионално развитие, установяване на контакти и разширяване на сътрудничеството между PATLIB центровете.
По време на конференцията ще се организира и съпътстваща изложба на информационни продукти, в която със свои щандове ще участват както частни компании- доставчици на патентноинформационни продукти, така и национални ведомства по индустриална собственост.
Изборът на България за домакин на конференцията, която ще се проведе от 20 до 22 май 2009 година в хотел Kempinski Hotel Zagrafski, е израз на високата оценка на Европейското патентно ведомство за ролята на българското ведомство в процеса на изграждане на модерната европейска патентна система, отговаряща на съвременните очаквания и изисквания на обществото.
информация на Патентно ведомство по сигнал на Тина Х.( IP specialist)

Bulgarian Patent Office will host the annual conference of patent information centers in Europe - PATLIB 2009.
Each year the conference is organized by the European Patent Office (EPO) in cooperation with the national patent office of a country - members of the EPO. Over the years this conference has been recognized as one of the most important events in the field of patent information that provides all participants in the dissemination of information on industrial property opportunity for meetings, fruitful discussions, exchange of ideas and experience and assess the results and future trends in the development of their activities, and training and professional development, establishing contacts and expanding cooperation between PATLIB centers.
During the conference will be organized and accompanying exhibition of information products in which their stands will participate as private companies - patent information suppliers of products and services, and national industrial property offices.
The choice of Bulgaria for hosting the conference to be held from 20 to 22 May, 2009 in Sofia, Hotel Kempinski Hotel Zografski, reflects the high evaluation of the European Patent Office on the role of the Patent Office of Bulgaria in the process of building modern European patent system, corresponding to modern requirements and expectations of society.
BPO information.