вторник, 10 март 2009 г.

Анулиране на "отбранителна"марка в Швейцария ( Cancellation of "defense" made in Switzerland)


Според Върховният Федерален съд в Швейцария една търговска не може да получи защита, като такава ако собственикът й няма сериозни намерения да я използва но я регистрира с единствената цел тя да предотвратява регистрацията на други сходни марки или да повиши защитата на вече регистрирана марка. Целта на такава "отбранителна" марка е да пречи на конкуренцията, което от своя страна противоречи на смисълът на марковата система. Поради това тези марки се считат от швейцарското законодателство за вредни и представляващи нелоялно бизнес поведение.
Конкретното дело за анулиране на подобна "отбранителна" марка се отнася до регистрацията в Швейцария на марка GMAIL. От Google излизат със становище, че тази марка има за цел единствено впоследствие да послужи за средство за изнудване.
Съдът на първа инстанция отхвърля жалбата на Google поради факта, че не е изтекъл 5 годишният период през които марката трябва да се използва от собственикът й.
Върховният съд обаче решава друго. Според него дори при наличие на действащ 5 годишен срок е възможно да има злоупотреба с права.
Съдът преразглежда предоставените от Google доказателства, които били отхвърлени на първа инстанция. Тези доказателства се отнасят до следното:
Обвиняемият регистрира спорната марка за първи път в Германия през 2000 година, след което има кратък период на бизнес дейност с тази марка, последван от няколко годишен период на неизползване. Обвиняемият започва отново да използва марката през 2004 година няколко месеца след като Google регистрира своята марка на Общността Gmail. Според Google новото използване на марката било прекалено недостатъчно дори симулативно и то само на територията на Германия но не и в Швейцария. Компанията твърди че регистрираната от ответника марка GMAIL в Швейцария е идентична с европейската марка, която тя притежава и се различава от използваната за кратко в Германия марка - G-MAIL... UND DIE POST GEHT RICHTIG AB. На последно място Google твърди, че ответникът е показал намерение за преговори с цел продажба на неговата марка.
Върховният съд излиза с решение, че тези доводи са достатъчни да се приеме наличие на злоупотреба с права върху търговска марка. Липсата на сериозна бизнес дейност подкрепя горното, а преговорите за продажба на марката са свидетелство, че целта на ответникът е да засили своите позиции в преговорите използвайки "отбранителната" си марка.
информация на International Law Office.

on English

According to the Supreme Federal Court in Switzerland, a trademark can not be protected if her owner has no serious intent to use it but it registers with the sole purpose it to prevent the registration of similar marks or to increase protection of an already registered mark. The purpose of this "defense" mark made to prevent the competition, which in turn contradicts the meaning of trademark system. Therefore, these brands are considered by the Swiss legislation on harmful and unfair representing business conduct.
Specific action for cancellation of such "defensive" brand relates to the registration of a trademark in Switzerland GMAIL. Since leaving Google with a view that this mark is then solely as a tool for extortion.
The Court of First Instance dismissed the appeal of Google because it has not expired 5 years period in which the mark should be used by its owner
However, the Supreme Court decides otherwise. According to him, even when there is a 5-year period is likely to have abused rights.
The court reviewed evidences provided by Google, which was rejected at first instance. Such evidences relating to the following:
Defendant registered the disputed mark for the first time in Germany in 2000, then a short business with this brand, followed by several years of failure. Defendant began to use the mark in 2004 several months after Google registered its mark Gmail. According to Google using the new brand was too inadequate, even simulated, and only in Germany but not in Switzerland. The company says that the registered marks of the defendant in Switzerland GMail is identical with her European brand and it has used is different from a short German marks - G-MAIL ... UND DIE POST GEHT RICHTIG AB. Finally, Google contends that the defendant showed intent negotiation for sale of its brand.
The Supreme Court released a decision that these arguments are sufficient to accept the presence of abuse of trademark rights. Serious lack of business support the above, negotiations for the sale of the brand is evidence of the defendant that the goal is to strengthen their position in the negotiations using the "defense" their brand.