понеделник, 23 март 2009 г.

Промени в ускорената система за регистрация на марки в Япония ( Changes in the accelerated system for registration of trade marks in Japan)


Системата за ускорено регистриране на търговски марки в Япония е възможност която се предоставя на заявителите в страната при определени строги условия.
Тя е въведена през 1997 година и целта й е да подпомогне заявител в случаите, когато спешната регистрация на марката се изисква с оглед на възникнал конфликт.
Според данни от статистиката през 2007 година стандартният срок за регистрация на една марка е 6,9 месеца, а този при ускорената процедура 1,3 месеца.
Условията за използване на тази система са:
- заявителят трябва вече да използва марката или
- да е направил подготовка за използване на марката;
- наличие на необходимост от използване на ускорената система ( има се предвид случаите на конфликт с друга марка)
Поради строгите условия, тази система е използвана сравнително малко, през 2007 година това се е случвало едва в 0,3% от заявките за марка в Япония.
За да се улесни прибягването до системата за ускорено регистриране Японското ведомство премахва третото изискване, а именно наличието на конфликт с трета страна.
информация на TMSJ

on English

System for the accelerated registration of trademarks in Japan is an opportunity that is available to applicants in the country under certain strict conditions.
It was introduced in 1997 and its goal is to assist the applicant in cases where emergency registration of the mark is required in view of the conflict.
According to data from the statistics in 2007 the standard time for the registration of one marks was 6.9 months, while that of 1.3 months of accelerated procedure.
Conditions for use of this system are:
- The applicant has already used the mark or
- Have made preparations to use the mark;
- Availability of necessary use of the accelerated system (has to be the case of conflict with other marks)
Due to stringent conditions, this system has been used relatively little in 2007 this happened only 0.3 percent of applications for trademark in Japan.
To facilitate use of the system for recording accelerated Japanese department removed the third requirement, namely the existence of a conflict with a third party.