петък, 6 март 2009 г.

Таксата за марка на Общността е намалена вече официално ( The fee for Community trade mark has already reduced official)


OHIM съобщава новината за приемането от страна на The Fees Committee част от the European Commission in Brussels, на намалените такси за регистрация на марка на Общността.
Таксите спадат с 40%, като такса за регистрация няма да има, таксата за заявяване ще се увеличи малко. Това ще опрости процеса тъй като ще се плаща само една такса от 1050 евро за марка получена по факс или поща, 900 евро за марка подадена по електронен път и 870 евро за марка по Мадридският протокол.
Очаква се новите такси да влязат в сила след няколко седмици.

on English

OHIM reported news of the adoption of The Fees Committee part of the European Commission in Brussels, the reduced fees for registration of mark.
Charges dropped by 40 percent, as the registration fee will be, application fee will increase slightly. This will simplify the process because it will be paid a fee of € 1050 for marks obtained by fax or mail to 900 euros marks filed electronically and 870 euros for a trade mark in the Madrid Protocol.
It is expected that the new fees take effect after a few weeks.