вторник, 17 март 2009 г.

Ново средство за борба с "патентните тролове" ( New means of combating "patent trolls ")


"Патентните тролове" представляват компании или дори отделни физически лица, чиято основна дейност е да изкупуват в огромни количества отделни патенти за различни технологии. Тези патенти сами по себе си не са основни в повечето случаи, а съпътстващи за съответните технологии. След това "патентните тролове" изчакват момента, когато някой производител започне да произвежда продукти основани на технологията за която те притежават някакъв патент и повдигат съдебни обвинения. Макар тази практика да е законна тя е в разрез със смисълът на патентната система, а именно да допринася за развитието на иновациите. Патентните тролове не развиват иновации, а единствено печелят от тях без да произвеждат каквото и да било.
ABA Journal съобщава интересна новина за ново средство помагащо в борбата с "патентните тролове". В Сан Франциско е създадена компания с името RPX Corp. Тя представлява нещо като асоциация в която могат да членуват различни компании производители, които използват различни технологии. RPX Corp.има за задача да изкупува различни патенти които са съпътстващи за технологиите използвани от членовете й. По този начин се намалява вероятността някои да предяви права в съдебни дела срещу членовете на асоциацията. Срещу това всеки член заплаща определена такса в зависимост от мащабите си. Това представлява значителна помощ особено за индустрии, като IT, където притежаването на патент за определен продукт не гарантира 100% му защита поради голямата сложност на IT продуктите. Освен това членуването в асоциацията спестява огромни финансови средства за съдебни обезщетения.
Бъдещето ще покаже дали подобна практика е успешна в борбата с "патентните тролове".

on English

"Patent trolls" are individual companies or even individuals whose main activity is to buy large quantities in separate patents for various technologies. These patents themselves are not essential in most cases, but for the accompanying technology. Then, "Patent trolls" awaiting the time when some manufacturers started to produce products based on technology that they have a patent and legal charges raised. While this practice is legal, it is at variance with the meaning of the patent system, namely to contribute to the development of innovation. Patentnitetrolove not develop innovation, but only benefit from them without producing anything.
ABA Journal reported news of an interesting new tool to help fight "Patent trolls". In San Francisco company was founded with the name RPX Corp. It represents a kind of association in which they can join other companies, manufacturers who use different tehnologii. RPX Corp. is to buy other patents that are attendant to the technology used by its members thus are less likely to have certain rights in lawsuits against members of the association. For this each member pays a certain fee depending on its scale. This represents a significant contribution especially for industries like IT where ownership of a patent for a product does not guarantee 100 percent protection because of its greater complexity of IT products. Furthermore, membership in the association saves enormous funds for the legal benefits.
The future will show whether such a practice is successful in fighting "Patent trolls".