сряда, 11 март 2009 г.

Нетрадиционните марки ( Non-Traditional Marks)

В последният брой на Wipo Magazine е публикувана интересна статия относно така наречените нетрадиционни марки. Тези марки представляват най-общо холограми, звуци, миризма, мултимедия и др., които могат да послужат, като средство за отличаване на продуктите на един конкурент от тези на останалите пазарни участници.
Как обаче тези марки могат да бъдат представени в заявките за тяхната регистрация с оглед на по-особената им природа?

- Марки за миризма- тяхната регистрация е доста трудна. Самото описание на марката в заявката представлява проблем. Представянето на химическата формула за съответната миризма се възприема по-скоро за описание на веществата от които се получава миризмата и не толкова до описание на самата миризма. Друга възможност за описание е за писмено такова. То обаче трябва да бъде прецизно така, че да не позволява миризмата да бъде сбъркана с друга.

- Звукови марки- при тези марки тяхното представяне може да бъде постигнато чрез алтернативни начини, като oscillogram, spectrum, spectrogram и sonogram.
През 2003 година the Court of Justice of the European Communities определи в свое решение, че марка могат да бъдат единствено графично представени звуци. Съдът изрично изключва от описанието на такива марки писмено характеризиране, като например- марката се състой от определен брой ноти, звукът е на птица и тн.
По въпроса за звуковите марки наскоро the WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT) излезе със становище. Според него звуковите марки могат да се представят чрез нотният си запис или като запис или комбинация от двете. При това положение с подаването на електонна заявка към нея може да се прикрепи запис на претендираната звукова марка в mp3 формат. Някои законодателства обаче все още не възприемат записа, като описание на марката.

- Марки за вкус- тези марки могат да бъдат описани писмено но проблема идва при отстояване на тяхната отличителност.
В свое дело OHIM не позволява регистрацията на вкусова марка на фармацефтична компания, която поискала да регистрира изкуствен вкус на ягоди. Аргументите били че всеки производител може да използва този изкуствен вкус за да маскира неприятният базов вкус на своята продукция. В друго решение относно желанието на N.V. Oragon да регистрира вкуса на портокал за лекарства, USPTO отказва марката поради това, че е трудно да се определе как вкуса действа като марка, когато потребителите вкусват продукта едва след покупката му.

- Мултимедийни марки- това е един от последните видове търговски марки за които е възможно да се получи закрила. Такива марки са например имиджовият клип на 20th Century Fox Film Corporation.
информация на Wipo Magazine.

on English

In the last issue of Wipo Magazine published an interesting article about the so-called non-traditional marks. These marks are most common holograms, sounds, smells, multimedia and more. Which may serve as a means to distinguish the products of a competitor than those of other market participants.
However, how such marks can be submitted in applications for their registration with a view to their special nature?

- Smell marks- registration is quite difficult. A description of the mark in the application is a problem. Presentation of the chemical formula for the odor is perceived rather than to describe substances that smell gets less and description of a smell. Another possibility is to describe a written one. However, it must be precise so as not to allow the smell to be confused with another.

- Sound mark, these marks in their performance can be achieved through alternative means such as oscillogram, spectrum, spectrogram and sonogram.
In 2003 the Court of Justice of the European Communities set out in its decision that the mark can only be graphically presented sounds. The Court expressly excluded from the description of such marks written characterization, such as brand, consists of a number of notes is the sound of birds and etc..
On sound mark recently the WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT) issued an opinion. According to him, sound marks may be submitted through your music recording or a recording or a combination of both. In this situation with the filing of its online application can attach an audio recording of alleged trademark in mp3 format. Some jurisdictions have not yet seen recording a description of the mark.

- Taste marks-these marks may be written out but the problem comes to defending their distinctness.
In its lawsuit OHIM does not allow registration of trade mark beverage pharmaceutical company that requested to register the taste of artificial strawberries. Argument was that any manufacturer can use this artificial flavor to mask the unpleasant taste of its basic products. In another decision on the desire NV Oragon to register the taste of orange Medicines, USPTO refuses the trade mark because it is difficult to determine how taste works as a brand when consumers taste the product after its purchase.

- Multimedia marks, this is one of the last species trademarks for which it is possible to obtain protection. These marks are for example video image of 20th Century Fox Film Corporation.
information Wipo Magazine.