понеделник, 9 март 2009 г.

Върховният съд в САЩ ще се произнесе по казус относно регистрацията на авторски произведения(US Supreme Court will rule on the case on registration)


Една особеност характерна за авторскоправната система на САЩ е изискването при завеждане на съдебно дело съответното спорно произведение да е било регистрирано в Copyright Office. Това помага при решаване на спорове за авторство и приоритетност свързана с определена авторска творба.
Наскоро the U.S. Supreme Court се съгласи да се произнесе по един казус относно регистрацията на произведенията в the Copyright Office.
Случаят касае дело заведено от група независими писатели, които дали лицензии за публикуване на техните произведения само в печатни медии. Впоследствие обаче те били публикувани и в интернет бази данни, за което писателите не били дали разрешение. Основавайки се на делото New York Times v. Tasini от 2001 година, според което когато един автор дава разрешение за публикуване на неговото произведение в печатен вид,той не дава разрешение за online публикация, писателите завеждат дело. Проблема възниква когато се оказва че едни от писателите са регистрирали своите произведения в the Copyright Office, други са подали заявка за регистрация, а трети въобще не са стигали до там.
Съдът на първа инстанция решава да разглежда делото само за тези произведения за които е получена регистрация от the Copyright Office.
The Copyright Act определя че съдът може да разглежда дела само за произведения които са регистрирани или дори и за тези които за отказани за регистрация от the Copyright Office. Но какво става с произведенията, за които има заявка но the Copyright Office не се е произнесал още.
Казусът е изключително важен за авторите в САЩ защото има голямо значение дали определен съд може да гледа дела само за регистрирани произведения или за такива с подадена заявка. Обикновено на the Copyright Office отнема няколко месеца за осъществяване на регистрация, време през което авторите не са сигурни дали могат да се защитят от нарушаване на техните права.
информация на IP Spotlight

On English

One characteristic feature of the U.S. copyright system is the requirement in filing a lawsuit that controversial work has been registered in the Copyright Office. This helps in resolving disputes about authorship and priority associated with a particular author's works.
Recently the U.S. Supreme Court agrees to rule on a case concerning the registration of works in the Copyright Office.
The case concerns a suit brought by a group of independent writers, which give a license to publish their works in print media. Subsequently they were published on the Internet and databases for which the writers were not give a permission. Based on the case New York Times v. Tasini of 2001, that when an author gives permission to publish his work in printed form, it does not authorize an online publication, writers bring their suit. The problem arises when it appears that some writers have registered their works in the Copyright Office, others have applied for registration, and others did not get there.
The Court of First Instance decided to examine the case for those works which have received registration from the Copyright Office.
The Copyright Act defines that the court may consider only cases for works which are registered or even those who refused registration by the Copyright Office. But what happens to works for which there is demand but the Copyright Office has not taken any yet.
Case is extremely important to authors in the U.S. because there are very important whether any court can look only to registered deeds or works with such applied. Usually the Copyright Office takes several months for implementation of registration, during which the authors are not sure that can be protected from violation of their rights.