петък, 13 март 2009 г.

You Tube блокира достъпът на музикални клипове във Великобритания ( You Tube blocked access to music videos in the UK)


Сайта You Tube, собственост на Google, блокира достъпът до музикалните клипове за потребителите си в Обединеното кралство. Това решение е продиктувано от неуспешните преговори с PRS, организация защитаваща правата на авторите на музика в страната.
Преди това от You Tube бяха постигнали споразумение с големите музикални компании за излъчване на клиповете на техните артисти. От Google се оплакаха, че PRS са поискали прекалено висока цена за да дадат необходимата лицензия.
Другата причина за провала на преговорите според You Tube е и неяснотата на самото разрешително. Според тях PRS не са уточнили правата на кои артисти се лицензират. По този въпрос Patrick Walker, director of video partnerships в YouTube заявява, че тази неяснота е все едно да накараш един потребител да си закупи CD без надпис върху него. Как потребителят ще знае каква музика купува?
Въпреки различните си позиции от двете страни споделиха готовността си да продължат дискусията и да подновят преговорите с оглед постигане на споразумение, което да бъде в интерес на потребителите във Великобритания.
информация на Out-Law.com

on English

You Tube, owned by Google, blocking access to music videos to users in the UK. This decision is dictated by the unsuccessful negotiations with the PRS, organization protects the rights of authors of music in the country.
Previously, from You Tube had reached an agreement with the major music companies for broadcasting clips of their artists. From Google complained that PRS have requested too high a price to give the necessary license.
Another reason for the failure of negotiations, according to You Tube is also unclear on the license.PRS not specified the rights of artists who are licensed. At this point Patrick Walker, director of video partnerships at YouTube states that this ambiguity is like to get a user to buy the CD without a label on it. How will the user know what music purchases?
Despite their different positions on both sides shared their willingness to continue discussion and to renew negotiations with a view to reaching an agreement to be in the interests of consumers in the UK.