петък, 17 април 2009 г.

Новости в законодателството на Беларус относно вписването на лицензионни споразумения


IP Finance съобщава новината за приетите нови изисквания относно регистрацията на лицензионни споразумения, договори за прехвърляне на права, франчайз споразумения и тн.
Целта на новите изисквания е да подобри защитата на интелектуалната собственост в страната по приета програма за това в периода 2008-2010. Посочват се правилата които трябва да се спазват при подписване на лицензия за обекти на интелектуална собственост, каква документация трябва да се предостави на Патентното ведомство на Беларус и тн.
информация на IP Finance по новини от Jovana Miocinovic, SD Petosevic, Belgrade, for World Trademark Review