понеделник, 27 април 2009 г.

Поредна победа за Google относно домейна igoogle ( Consecutive win for Google about igoogle domain)

Google успя за втори път да спечели спорът за домейна igoogle срещу Edmunds Gaidis този път в Гърция. Преди месеци Google спечели делото си срещу същият обвиняем за домейна igoogle.ro.
Сега компанията спечели и делото за igoogle.gr заведено в Гърция. Доводите на Google били, че igoogle.gr притежание от Edmunds Gaidis е регистриран с цел нелоялна търговска практика, както и че е в разрез с регистрираната европейска марка igoogle от компанията.
Решението на гръцките регулаторни власти обаче има някои характеристики относно прилаганата политика в Гърция, които са различни от тези прилагани от арбитража на WIPO.
Когато се спечели спор за домейн пред WIPO то той се прехвърля на страната победител в делото. В Гърция това не е така, там нямаме прехвърляне на домейна. Той остава публичен и всеки има възможността да се опита да го регистрира наново. Поради това гръцките служби съветват спечелилата страна да регистрира спорният домейн веднага след решението по делото. Друга разлика е че в Гърция спорен домейн не може да се отмени поради сходство с по-ранна регистрирана марка. Единствената възможност за отмяна е доказване на нелоялна търговска практика или чрез абсолютните основания за отказ ( като описателност и тн.).
Новина за World Trademark Review от Eleni Lappa, Class 46.

English version

Google has succeeded for the second time to win the dispute over igoogle against Edmunds Gaidis this time in Greece. Months before Google won the case against the same defendant for the domain igoogle.ro.
Now the company won the case and for igoogle.gr in Greece. Google's arguments was that Edmunds Gaidis igoogle.gr registered in order to unfair trade practice and that violates registered igoogle European brands owned by Google.
The decision of the Greek regulatory authorities, however there are some features on the policies implemented in Greece, which are different from those applied by the arbitration of WIPO.
When you win a dispute to WIPO for the domain it is transferred to the winning party in the case. In Greece, this is not the case, there is no transfer of the domain. It remains a public and everyone has the opportunity to try to record it again. Therefore, Greek authorities advising the successful party to register the domain immediately after the controversial decision in the case. Another difference is that in Greece controversial domain can not be cancel due to similarity with an earlier registered mark. The only possibility of cancellation is evidence of unfair trade practice or by absolute grounds for refusal (such as descriptiveness and etc.).