петък, 24 април 2009 г.

Нови срокове за обжалване на откази за IP заявки в Япония (New deadlines for appeals against refusals of IP applications in Japan)


Осъществените през 2008 година изменения в законодателството относно патентите, търговските марки и промишленият дизайн в Япония предвиждат и промени в сроковете за подаване на жалби срещу решения на Патентното ведомство по различните заявени за защита обекти на интелектуална собственост.

При обжалвания на решения за отказ на заявки на японски заявители срокът е 3 месеца.

За чуждестранните заявители сроковете са както следва:

- При подаване на жалба срещу отказ на заявка за патент- срокът се променя от 90 на 12 дни ( 4 месеца);
- При жалби срещу отказ на марки и дизайни- срокът за обжалване е 3 месеца, като този срок не може да бъде продължаван.
информация на TMSJ.

English version

Implemented in 2008 amendments to the legislation on patents, trademarks and industrial design in Japan and provide for changes in deadlines for filing appeals against decisions of the Patent Office stated in various places to protect intellectual property.

In appeals of decisions to refuse applications of Japanese applicants deadline is 3 months.

Deadlines for foreign applicants are as follows:

- When filing an appeal against a refusal of an application for patent-term changes from 90 to 12 days (4 months);
- In appeals against refusal of trademarks and designs, the appeal period is 3 months, this period can not be extended.