четвъртък, 30 април 2009 г.

Тайван направи промени в законодателството си относно авторското право ( Taiwan changes to the legislation on copyright)


Тайван направи промени в закона си относно авторското право, като приложи известната напоследък ‘three strikes’ система. Целта е ограничаване на интернет пиратството чрез така наречените peer-to-peer мрежи и увеличаване отговорността на интернет доставчиците.
Според тази система един интернет потребител, които сваля неразрешено съдържание се предупреждава два пъти, след което достъпът му до интернет се преустановява или му се налагат редица ограничения.
По този начин властите в Тайван се надяват да намалят значително злоупотребите с редица обекти на права на интелектуалната собственост в интернет пространството.
Редица държави обаче отхвърлиха възможността за прилагането на ‘three strikes’ системата поради факта, че тя е неефективна и не води до значително намаляване на интернет престъпленията. За сега само Франция и Нова Зеландия са проявили по сериозен интерес от прилагането на тази система.
Бъдещето ще покаже дали системата действително може да бъде ефективна. При всички положения опитите за решаване на проблематиката относно интернет продължават и това е напълно разбираемо с оглед значението, което световната мрежа придоби.
информация на Ben Challis, At last ... the 1709 Copyright Blog

English vesrion

Taiwan changes in the law on copyright as applied recently famous' three strikes' system. The aim is to limit Internet piracy through so-called peer-to-peer networks and increasing the responsibility of Internet providers.
Under this system, an Internet user to download unauthorized content be warned twice, then its access to the internet is suspended or being imposed several restrictions.
Thus, authorities in Taiwan hope to significantly reduce fraud with a number of objects of intellectual property rights on the web.
Many countries, however, rejected the possibility of implementation of 'three strikes' system because it is inefficient and does not lead to significant reduction of Internet crimes. Currently, only France and New Zealand have shown a serious interest in implementing this system.
The future will show whether the system actually can be effective. In any event, attempts to solve problems on the internet and it still is completely understandable in view of the importance that has gained global network.
information to Ben Challis, At last ... the 1709 Copyright Blog