понеделник, 13 април 2009 г.

Warner Bros срещу Bollywood - нещо като война ( Warner Bros against Bollywood - like war)

Spicy IP съобщава новината за предупреждението отправено от страна на Warner Bros към компаниите от Bollywood да не копират и правят римейк на един от последните хитове на американската компания The Curious Case of Benjamin Button".
С оглед на породилите се слухове, че Bollywood ще прави идентичен филм от Warner Bros заявяват готовността си да търсят правата си по съдебен път срещу всеки опитал се да използва текст, сценарий, сюжетна линия или персонажи от филма за Benjamin Button.
Според запознати тази агресивна политика на американската филмова компания не е изненадваща с оглед на засилването на конкуренцията от страна на продукциите на Bollywood, както и с оглед интересите на Hollywood в разрастващият се пазар на Индия.
Миналата година от Warner Bros заведеха дело срещу имитация на известният филм Harry Potter- “Hari Puttar: A Comedy of Terrors”. Делото нямаше успех.
Граничната линия при нарушаване на авторски и сродни права в случаите на такива имитации е много тънка. Обикновено индийските римейки копират основната линия на оригиналните филми но пречупвайки я през реалността на Индия. Warner Bros трябва да докаже че са плагиатствани не само идеята за филма но и нейното конкретно изразяване под формата на сценарий, сюжет и персонажи.

on English

Spicy IP reported news of the warning made by the Warner Bros to companies from Bollywood to copy and make a remake of the recent hits of the American company The Curious Case of Benjamin Button ".
In view of the breed are rumors that Bollywood will make the same movie from Warner Bros declared their readiness to seek their rights in court against any attempt to use a text script, the subject line or characters from the film for Benjamin Button.
According aware that an aggressive policy of the U.S. film company is not surprising in view of increasing competition from productions of Bollywood, as well as the interests of Hollywood in the growing market of India.
Last year Warner Bros brought against imitation of the famous film Harry Potter-"Hari Puttar: A Comedy of Terrors". This case was no success.
The line for breach of copyright and related rights in the event of such imitations is very thin. Usually Indian remakes copied the main line of the original films but breaking it in the reality of India. Warner Bros must prove that was copying not only the idea for the film and its particular expression in the form of a script, story and characters.