неделя, 3 май 2009 г.

Бум на IP за "зелени технологии" в Австралия ( Increase of the IP for "green technologies" in Australia)

Министърът на Австралия отговарящ за иновациите, технологиите и научните изследвания оповести доклад представящ в основни линии развитието на така наречените "зелени технологии" в Австралия.
Според този доклад през последните 5 години в Австралия има бум на този род технологии, като за доказателство се посочват статистически данни за интелектуалната собственост в страната и по конкретно за заявените и издадени патенти.
Според министър Kim Carr има 250% увеличение на търговските марки използвани в сектора на "зелената енергетика".
Издадените патенти за соларни и други подобни технологии са се увеличили съответно с 15% за австралийски притежатели и с 50% за чуждестранните такива.
Интелектуалната собственост отнасяща се до новите технологии позволява на Австралия да извлича не само икономически но и екологични ползи от това развитие.
информация на IPAustralia.

English version

Australian Minister for Innovation, Technology and Research announced a report presenting the main lines in development of so-called "green technologies" in Australia.
According to the report in the last 5 years in Australia there is a boom of such technology, and evidence indicating that is the statistics on intellectual property in the country and in particular applied for and issued patents.
According to Minister Kim Carr it has a 250 percent increase in the trade marks used in the "green energy".
Issued patents for solar and other technologies have increased by 15% to Australian owners and 50% for foreign ones.
Intellectual property rights relating to new technologies allows Australia to extract not only economic but also environmental benefits from this development.
information from IPAustralia.