четвъртък, 7 май 2009 г.

Триизмерни марки в Швейцария- столът Panton ( Three-dimensional marks in Switzerland - Panton chair)

Froriep Renggli съобщава в публикация за International Law Office новини за развитието на казусът относно исканата регистрация на столът Panton, като триизмерна търговска марка в Швейцария.
Столът Panton е създаден от датският дизайнер Verner Panton през 1967 година, които използва за първи път материали, като пластмаса в неговото създаване, което придружено с новаторската форма превръщат този стол в едно от най-популярните дизайнерски решения за 20 век в областта.
Естествено впоследствие се правят опити за регистрацията на столът, като триизмерна търговска марка включително и в Швейцария.
Заявката обаче е отказана от The Federal Institute of Intellectual Property с доводите, че столът не притежава присъща отличителност поради, което не може да бъде търговска марка.
При обжалването The Federal Administrative Court постановява обратното, като допуска регистрацията на марката основавайки се на специфичната форма.
Следваща инстанция The Federal Supreme Court отхвърля решението на Административният съд. Според него решението дали определен обект е отличителен или не зависи от възприятието на средният добре информиран потребител. Върховният съд смята, че за да бъде регистриран, като триизмерна търговска марка един продукт трябва да притежава форма, която се различава значително от общо установените в съответната област защото обикновено потребителят счита формата на продуктът за елемент на дизайна и не толкова за източник на произход. В конкретният случай съдът смята, че има многообразие от форми отнасящи се до столове. Столът на Panton не притежава достатъчно различна форма, така че потребителите да го счетат за източник на произход, условие за да бъде регистриран, като марка.
The Federal Supreme Court връща делото към The Federal Administrative Court, които трябва да реши дали поради дългогодишното си използване столът Panton не е придобил вторична отличителност, което може да позволи неговата регистрация.

English version

Froriep Renggli reported in a publication of International Law Office news for the development of the case on the registration chair Panton, a three-dimensional trademark in Switzerland.
Panton chair was created by Danish designer Verner Panton in 1967, used for the first time materials such as plastic in its creation, which comes with innovative forms turn this mess into one of the most popular design solutions for the 20 th century in the field.
Naturally, attempts were made subsequently to the registration of a chair including as a three-dimensional trademark in Switzerland.
However, the application is refused by The Federal Institute of Intellectual Property with arguments that the chair has no intrinsic distinctness because he can not be a trademark.
In the appeal The Federal Administrative Court states otherwise, such as allowing registration of the mark based on the specific form.
Next instance The Federal Supreme Court rejected the decision of the Administrative Court. In his decision whether a certain item is distinctive or not depends on the perception of the average well-informed consumer. Supreme Court considers that to be registered as three-dimensional mark a product must have a form which differs significantly from the total found in the area because the user usually considered the form of a component of product design and less of source of origin. In this case, the court considers that there is diversity of forms relating to the chairs. Panton chair does not have a sufficiently different form, so that consumers consider it a source of origin, the condition to be registered as marks.
The Federal Supreme Court returned the case to The Federal Administrative Court, which must decide whether the Panton chair is acquired secondary distinctness because their continued use, which may allow registration.