понеделник, 25 май 2009 г.

Вино и чаши - Wine and glasses


Производителят на вино от Южна Африка Waterford Wines, подава заявка за европейска марка 'Waterford Stellenbosch' в клас 33- алкохолни напитки.
Waterford Wedgwood подава опозиция срещу горната марка на база на своя общоизвестна марка Waterford crystal, регистрирана в клас 21- чаши и произведения от стъкло.
Според OHIM няма наличие на объркващо сходство между двете марки. При обжалването OHIM's First Board of Appeal отхвърля решението на OHIM, като твърди че стоките ( вино и чаши) са допълващи се и е възможно да има объркване сред потребителите относно произхода им.
Решението е обжалвано пред the Court of First Instance. Съдът излиза със становище, че двете марки не са сходни въпреки, че могат да бъдат разглеждани, като допълващи се.
информация на Afro IP.

English version

The manufacturer of wine from South Africa Waterford Wines, filed an application for European brands' Waterford Stellenbosch 'in Class 33 - alcoholic beverages.
Waterford Wedgwood filed opposition against top marks based on its well-known mark Waterford crystal, registered in class 21 - glasses and glass works.
According to OHIM no presence of confusing similarity between the two brands. In the appeal OHIM's First Board of Appeal rejected the decision of the OHIM, claiming that the goods (wine and glasses) are complementary and it may be confusion among consumers about their origin.
The decision was appealed to the Court of First Instance. The court decided that the two marks are not similar, although can be seen as complementary.
information Afro IP.