сряда, 10 юни 2009 г.

Стартира Международният симпозиум за Географските означения 2009 в София ( The International Symposium on Geographical indications 2009


Днес в хотел Шератон стартира официално Международният симпозиум за Географските означения София 2009.

Събитието беше открито със встъпителни слова на Mr. Ernesto Rubio- Assistant Director General, World Intellectual Property Organization, Костадин Манев- Председател на Патентно ведомство на Р. България и проф. Борислав Борисов- ректор на Университета за Национално и Световно Стопанство.

Симпозиумът е едно от най-значимите събития в областта на индустриалната собственост и в него вземат участие повече от 200 души – представители на СОИС, Патентното ведомство, делегати на национални ведомства, на страни - членки на СОИС, сдружения на производители в различни области на индустрията, представители на академичните среди от цял свят, правителствени и неправителствени организации. Специален гост на събитието е генералният директор на СОИС, д-р Франсис Гъри, който ще закрие официално симпозиума. Международният симпозиум за географските означения е първото международно събитие на СОИС от този ранг през мандата на д-р Гъри, като генерален директор на СОИС, което е безспорно доказателство за значимостта, която СОИС отдава на развитието на системата за закрила на географските означения. Основни акценти на Международния симпозиум са два основни въпроса: използването на географските означения и усъвършенстването на закрилата им като обекти на индустриална собственост.

Програмата на първия ден на симпозиума включи следните лекции:


1. Международен регистър на географските означения- решения?
Moderator: Mr. Ernesto Rubio, WIPO
Speakers: Mrs. Marie Paule Rizo, Mr. Hannu Wager

2. Икономическите измерения на географските означения.
Moderator: Mr. Kostadin Manev
Speakers: Mr. Roland Herrmann, Mr. Dirk Troskie

3. Географските означения, традиционните знания и развитието на селските райони.
Moderator: Mr. Marcus Höpperger,
Speakers: Mr. Getachew Mengistie, Mrs. Teresa Mera.

4. Географските означения в Югоизточна Европа- избрани случаи.
Moderator: Mr. Kostadin Manev,
Speakers: Mrs. Albena Stoyanova, Mr. Gorgi Trenev, Ms. Gratiela Duduta, Ms. Svetlana Munteanu.

Пълната програма може да откриете тук.
информация от Патентно ведомство.

снимка: Л. Жекова

English version

Today at the Sheraton Hotel was officially launched the International Symposium on Geographical indications Sofia 2009.

The event was opened by the opening address of Mr. Ernesto Rubio-Assistant Director General, World Intellectual Property Organization, Kostadin Manev-Chairman of the Patent Office of Bulgaria and Prof. Borislav Borisov, Rector of the University of National and World Economy.

Symposium is one of the most significant events in the field of industrial property, in this symposium take part more than 200 people - representatives of WIPO, Patent Office, delegates of national institutions of countries - members of WIPO, associations of producers in different areas of industry, academics from around the world, governments and NGOs. Special guest of the event will be the Director General of WIPO, Dr. Francis Gari, which will officially close the Symposium.
International symposium on geographical indications is the first international event of WIPO of that rank in term of Dr. Gari, as Director General of WIPO, which is indisputable proof of the importance that WIPO attaches to the development of a system of protection of geographical indications. Key highlights of the International Symposium are two main issues: the use of geographical indications and improvement of protection as Industrial Property.

Program on the first day of the symposium included the following lectures:


1. An International Register for Geographical Indications – What Solution?
Moderator: Mr. Ernesto Rubio, WIPO
Speakers: Mrs. Marie Paule Rizo, Mr. Hannu Wager

2. The Economic Dimension of Geographical Indications.
Moderator: Mr. Kostadin ManevSpeakers: Mr. Roland Herrmann, Mr. Dirk Troskie

3.Geographical Indications for Traditional Knowledge and Rural Development.
Moderator: Mr. Marcus Höpperger,
Speakers: Mr. Getachew Mengistie, Mrs. Teresa Mera.

4. Geographical Indications in South-Eastern Europe – Selected Case Studies.
Moderator: Mr. Kostadin Manev,
Speakers: Mrs. Albena Stoyanova, Mr. Gorgi Trenev, Ms. Gratiela Duduta, Ms. Svetlana Munteanu.

The full program can be found here.
information from the Patent Office.