вторник, 23 юни 2009 г.

Патентното ведомство на Унгария намалява таксите за търговски марки ( The Hungarian Patent Office reduces fees for trademarks)

Class 46 съобщава новината, че Патентното ведомство на Унгария е намалило таксите за получаване на търговска марка в страната.
Намалението е в размер на 40% когато за заявени 3 класа стоки и услуги. Когото се заявени само 2 класа стоки и услуги намалението е в размер на 30%.
Тази редукция в таксите за получаване на марки в Унгария е в сила от 11 юни 2009 година.
Повече информация може да откриете тук.
Това е поредната страна намалила таксите си, преди време и Великобритания направи това в отговор на намалението, което беше направено и от OHIM. Целта е да се спре евентуалният отлив от заявители по национален ред.

English version

Class 46 reported the news that the Hungarian Patent Office reduced the fees for obtaining a trademark in the country.
Reduction in the amount of 40% when applied 3 classes of goods and services. If you request only 2 classes of goods and services the reduction in the amount is 30%.
This reduction in fees to obtain marks in Hungary with effect from June 11, 2009.
More information can be found here.
Hungary is another country reduce its fees, time and the UK do so in response to the reduction, which was made by OHIM. The aim is to stop the ebb of the prospective applicants under the national order.