вторник, 9 юни 2009 г.

Защита на нерегистриран дизайн в Ирландия ( Protection of unregistered design in Ireland)

Както е известно има две основни възможности за защита на дизайн на Общността, едната е неговата регистрация, другата е основана на правото в EU Community Designs Regulation (6/2002) за защита на нерегистриран дизайн в срок от три години.
Наскоро излезе решение на съд в Ирландия относно приложението на горното право.
Karen Millen е известна дизайнерска къща в Ирландия. Dunnes Stores е голяма верига от магазини за дрехи в страната.
Karen Millen започва да съди Dunnes Stores за нарушаване на права върху дизайн, тъй като последният е копирал дизайна на някои дрехи от колекцията на Karen Millen.
Dunnes Stores признават, че са копирали част от кройките на Karen Millen но не са съгласни с факта, че нарушават права на индустриална собственост.
The Commercial Court излезе с решение по това дело. Според съдът Karen Millen притежава права върху дизайна на дрехите от колекцията си. От своя страна Dunnes Stores не са убедили съдът, че Karen Millen е копирала кройката на моделите си от предишни колекции на Paul Smith и Dolce & Gabbana, тоест претенцията за дизайн е била неоснователна, поради неспазване на критерият за новост.
Съдът счита че моделите на дрехите на Karen Millen са защитими, като нерегистриран европейски дизайн, поради което осъжда Dunnes Stores, който трябва да предостави баланс на печалбата от продажбите си, както и да предаде всички продукти нарушаващи дизайна на дрехите на Karen Millen.
информация на WhitneyMoore, International law Office.

English version

There are two main options for the protection of the Community design, one registration, the other is based on the law of the EU Community Designs Regulation (6 / 2002) to protect an unregistered design within three years.
Court in Ireland recently issued a decision on the application of this law.
Karen Millen is a design house in Ireland. Dunnes Stores is a large chain of clothing stores in the country.
Karen Millen began judge Dunnes Stores for infringement of design rights, because he had copied the design of some clothes from the collection of Karen Millen.
Dunnes Stores admit they have copied part of the pattern of Karen Millen but did not agree with the fact that infringe industrial property rights.
The Commercial Court issued a decision in this case. According to court Karen Millen has rights to the design of clothing from its collection. For its part, Dunnes Stores are not convinced the court that models of Karen Millen has been copied from previous collections of Paul Smith and Dolce & Gabbana, ie design claim was unfounded because of the failure criterion of novelty.
The Court considers that the patterns of Karen Millen clothing can be protected as an unregistered design, and condemns the Dunnes Stores, which should provide a balance of profits from its sales and to deliver all infringing design clothes.
information WhitneyMoore, International law Office.