петък, 26 юни 2009 г.

Какво представлява франчайзингът? ( What is franchising?)

Интересна статия сайта на IPO Великобритания представя в основни линии франчайзингът.
Има много и различни дефиниции за франчайзинг но най-общо той представлява предоставяне на определени права на компания или физическо лице да маркетира с продукти и услуги на определена таритория.
Лицето което дава лицензията се нарича франчайзодател, а лицето което получава лицензията франчайзополучател.
Лицензията означава, че франчайзополучателят може да всички елементи на успешният бизнес на франчайзодателят, като лого, марки, дизайни, промоцианални и рекламни материали, визии, патентонави технологии, бизнес методи и тн.
Франчайзополучателят има задължанието да заплаща определена такса за така използваните материали и елементи на франчайзодателят.
Смята се че американската компания The Singer Sewing Machine Company е родоначалник на франчайзингът по света. Тя започва да дава разрешения още през 1850 година за продажба на шевни машини произвеждани от нея на територията на САЩ.
Първият професионален франчайзинг формат е предложен през 1955 година от американската верига ресторанти Wimpy.
Има редица предимства от франчайзингът:

- Ограничен риск- бизнесът не е нов а доказан във времето, рисковете от неуспех са по-малки;
- Опит- франчайзополучателят получава ценен опит от франчайзодателят;
- Корпоративен имидж- франчайзополучателят се възползва от вече изграден имидж;
- Спестява време- франчайзополучатялат спестява време за развитие на бизнесът си;
- Икономии от мащаба;
-По лесно пивличане на потребители;

Въпреки плюсовете на франчайзингът неговото осъществяване не е гаранция на пълен успех. Някои от качествата които е желателно да бъдат налице преди включване в франчайзинг системата са:
- енеггичност и ангажираност;
- способност за работа с клиенти;
- предишен бизнес опит;
- познания и интереси в избраната индустрия;

English version

Interesting article on the UK IPO website presents franchise.
There are many different definitions of the franchise but in general it is a grant of certain rights to a company or person to marketing products and services for a particular territory.
The person giving the license is called franchisor, and a person who receives the license franchisee.
The license means that franchisee can use all elements of a successful franchisor's business as logos, trademarks, designs, promotional and advertising materials, visions, patented technologies and business methods etc.
Franchisee is obliged to pay fees for both the materials and elements of franchisor.
It is believed that the American company The Singer Sewing Machine Company was the originator of the franchise in the world. She began to give more permits in 1850 for the sale of sewing machines manufactured by it in the U.S..
The first professional franchise format was proposed in 1955 by the American restaurant chain Wimpy.
There are many advantages of franchising:

- Limited risk- business is not new, but proven in time, the risks of failure are smaller;
- Experience-franchisee obtain valuable experience from franchisor ;
- Corporate image-franchisee benefit from already established image;
- Saves time-franchisee saves time to development his business;
- Economies of scale;
-More easily attract customers;

Despite the advantages of franchising its performance is no guarantee of complete success. Some of the qualities which should be available before inclusion in the franchise system are:
- Energy and commitment;
- Ability to work with clients;
- Previous business experience;
- Knowledge and interest in selected industries;