четвъртък, 25 юни 2009 г.

Кога един дизайн е нов ( When a design is a new design)


Интересен случай от практиката на OHIM показва нагледно, кога един дизайн може да се счита за нов.
Случаят касае дизайн на два радиатора. Единият е вече регистриран с по-ранен приоритет RCD 330402-0014, а другият също регистриран е с по-късен приоритет RCD 757547-0003.
Притежателят на по-ранният дизайн иска обявяване на невалидност на по-късният дизайн поради наличието на голяма прилика между двата радиатора и неизпълнение на изискването на новост и оригиналност на по-новият дизайн на радиаторът.
Двата радиатора се състоят от еднакви хоризонтални отопляващи елементи разположени под наклон между два вертикални панела.


Единствената разлика е в един допълнителен панел в по-новият радиатор, който в две от трите визии на дизайна се вижда, като допълнителна бройка към останалите елементи.
Една от визиите на дизайна обаче показва, че от този допълнителен елемент излиза синя светлина.
Според решението на OHIM именно тази светлина прави достатъчната разлика между двата дизайна и благодарение на нея изискванията за оригиналност и новост са изпълнени.
Този случай онагледява много добре колко важно е коректното представяне на дизайните в заявките за тях. Когато дизайните са представени във всичките си визии, които ги визуализират максимално добре, шансовете за тяхната защита се повишават значително.
информация на OHIM.

English version

Interesting case from the practice of OHIM visual displays, when a design can be considered as new.
The case concerns the design of two radiators. One is already registered with an earlier priority RCD 330402-0014, and the other is also registered with a later priority RCD 757547-0003.
Proprietor of an earlier design, seeking a declaration of invalidity of the later design because of the large similarity between the two radiator, and the lack of requirement of novelty and originality of the new design radiator.
Both the radiators consist of a horizontal heating elements located below the gradient between two vertical panels.
The only difference is an extra panel in a new radiator, which in two of the three visions of the design is seens as another piece to the other elements.
But a vision of the design shows that this additional element emitting blue light.
According to the decision of OHIM namely that light makes sufficient difference between the two designs, and because of her the requirement for originality and novelty have been met.
This case shows very well the importance of proper design in the presentation of applications for them. When the designs are presented in all his visions, which displayed them best, their chances of protection increased significantly.
information from OHIM.