четвъртък, 4 юни 2009 г.

WIPO стартира нова инициатива за страните от третият свят финасирана от Япония ( WIPO has launched a new initiative for the third world )

WIPO съобщи новината за проведена работна среща между представители на 36 държави от Африка, организирана от правителствата на Южна Африка, Япония и WIPO. Целта на срещата е била повишаване информираността сред държавите от Африка и третият свят относно потенциала на интелектуалната собственост за икономическото развитие на една страна. Обсъжданите теми включвали въпроси относно патентната информация, като средство за иновации, технологичният трансфер, комерсиализацията на IP активи и тн.
Събитието е част от IP програма финансирана от Япония и насочена към страните от Африка и държавите от третият свят.
информация на agIPNews.

English version

WIPO announced news about a meeting between representatives of 36 countries from Africa, organized by the governments of South Africa, Japan and WIPO. The meeting was raising awareness among the African and third world on the potential of intellectual property for economic development of a country. Topics discussed included issues relating to patent information as a tool for innovation, technology transfer, commercialization of IP assets and etc..
The event is part of the IP program funded by Japan and aimed at the African and the third world.
information agIPNews.