понеделник, 13 юли 2009 г.

Формата на шоколадовите блокчета Bounty вече не е марка ( The form of blocks Bounty chocolate is no longer marks)

Излезе решение на Първоинстанционният съд относно делото Mars v OHIM.
Предисторията е следната:
През 1998 година Mars подават заявка за европейска марка- формата на шоколадовите блокчета на своя продукт Bounty. Марката е регистрирана през 2003 година в класове 5, 29, 30.
През същата година Ludwig Schokolade подават искане в OHIM за обявяване на горната марка за невалидна поради липса на отличителен характер.
OHIM отхвърля искането но на следваща инстанция the Board of Appeal се произнася за отмяна на регистрацията. Решението е обжалвано от Mars пред Европейският съд, който наскоро излезе с решение по това дело.
Съдът потвърждава решението на the Board of Appeal за невалидност на марката.
Доводите са следните:
Първо формата на шоколадовите блокчета, която е удължена е характерна и за други подобни продукти. Самата дума Bar ( пръчка, парче) изписвана на опаковките описва формата на продукта, тоест че блокчетата са удължени.
Според съдът Mars не са представили достатъчно доказателства за това, че формата на продуктът им е отличителна и за факта, че други производители са я копирали след това.
По отношение на орнаментите върху блокчетата, които според Mars отличават продукта, съдът счита, че потребителите ще ги възприемат, като декоративни елементи, а не като индикация за произход на продукта. Потребителите ще обърнат повече внимание на марката и опаковката отколкото на формата на продукта сама по-себе си, още повече че тя не се вижда при покупка поради плътната опаковка. Тоест потребителят не може да отличи продукта по формата му преди да го разопакова, което не става в момента на покупката.
информация на Curia.

English version

The Court decided the case on Mars v OHIM.
The history is as follows:
In 1998 Mars filed an application for European trademark, the form of chocolate blocks of your product Bounty. The mark was registered in 2003 in classes 5, 29, 30.
In the same year Ludwig Schokolade OHIM lodged an application for a declaration of the top marks as invalid due to lack of distinctive character.
OHIM rejected the request but the next instance the Board of Appeal shall decide on cancellation of registration. The decision was appealed by Mars before the Court of First Instance of the European Communities, which recently issued a decision in this case.
The Court confirms the decision of the Board of Appeal for the invalidity of the mark.
The arguments are as follows:
First, the shape of the chocolate block is characteristic of other similar products. Bar itself is affixed to the packaging describes the product form, ie blocks that are extended.
According to the court, Mars does not have presented enough evidences that the shape of the product is distinctive, and that other manufacturers have copied it then.
Regarding the ornaments on blocks for which Mars says that distinguish the product, the court believes that consumers will perceive them as decorative elements rather than as an indication of origin of the product. Consumers will pay more attention to the mark and packaging rather than the form of the product itself, more that it is not visible due to the purchase package. In a word, the user can not distinguish the product in its form before unpack it which is not at the time of purchase.
information to the Curia.