вторник, 28 юли 2009 г.

DC Comics в атака ( DC Comics in attack)

В летните жеги се появи една интересна новина в IP KAT касаеща супер героите.
Комикс гигантът DC завежда съдебно дело срещу John Stacks от Флоради за нарушаване на права на интелектуална собственост ( авторско право и търговски марки) чрез производството и продажбата на пластмасови фигурки с образи на герои от комиксите на DC, като Batman, Robin, Catwoman и др.
Според Stacks той е поискал разрешението от актьорите играли тези герои, а именно Adam West, Burt Ward и Frank Gorshin за да използва образите им за своите играчки. От продажбите на тези фигурки той е спечелил около 3000 долара за 10 години. Въпреки това DC завеждат дело с искане за обезщетение в размер на 7,5 милиона долара.
Най-вероятният изход от този спор обаче е извън съдебният поради малките размери на нарушението, което непречи подобни дела да служат, като възпираща и предупредителна мярка срещу бъдещи опити за злоупотреба с права на интелектуална собственост.
информация на IPKAT.

English version

In the summer heat it's appears an interesting news from IP KAT regarding super heroes.
DC Comics giant brought a lawsuit against John Stacks from Floradi for infringement of intellectual property rights (copyright and trademark) by the production and sale of plastic figures with images of characters from comics to DC, as Batman, Robin, Catwoman and others.
According to Stacks, he asked permission from the actors playing these characters, including Adam West, Burt Ward and Frank Gorshin to use their images for him toys. He has earned about 3000 dollars in 10 years from these toys. However, DC proceed with a request for compensation amounting to 7.5 million dollars.
The most likely outcome of this dispute, however, is outside the court due to the small size of the violation, which does not prevent such cases should serve as a warning and deterrent measure against future attempts to abuse of intellectual property rights.
information IPKAT.