четвъртък, 2 юли 2009 г.

Dr. No вече е търговска марка - Dr. No is a trademark

Много интересно решение на Първоинстанционния съд на европейските общности.
То касае делото Danjaq v. OHIM, Mission Productions Gesellschaft für Film.
Предисторията е следната.
През 2001 година Mission Productions подават заявка за европейска марка Dr. No за класове 9, 12, 18, 25 и 32 .
Американската фирма Danjaq притежател на правата върху филмите за Джейм Бонд подава опозиция срещу тази марка на основата на вероятност от объркване с общоизвестните по-ранни марки Dr. No и Dr. NO, както и на по-ранните знаци Dr. No и Dr. NO, използвани в процеса на търговия за обозначаване на филми, DVD-та, видеозаписи, анимационни филми, музикални записи, книги, постери и фигурки от филми.
С Решение от 28 септември 2004 г. OHIM отхвърля възражението, приемайки, че жалбоподателят не е предоставил нито доказателство за известността на разглежданите марки, нито такова за по-ранното използване в процеса на търговия на нерегистрираните марки и на знаците, различни от марки.
На 29 ноември 2004 г. жалбоподателят подава жалба срещу решението на отдела по споровете, а с Решение от 21 септември 2005 г. апелативният състав отхвърля жалбата, като потвърждава доводите на OHIM.
След това решението е обжалвано и пред Първоинстанционния съд на европейските общности, който наскоро излезе с решение.
Според съдът името на филма Dr. No помага за разграничаване на това име от останалите имена в серията филми, докато търговският произход на филмите се определя от името Джейм Бонд или 007.
Поради това доводите за възможност за объркване на потребителите относно произходът са отхвърлени, което позволява на немската компания Mission Productions да регистрира марка Dr. No в своите класове.
От своя страна американците от Danjaq са регистрирали всички имена на филмите от поредицата, като марки с изключение на “Casino Royale”, “Octopussy” и “Goldeneye” за които има подадени опозиции.
Пълният текст на решението може да откриете тук.
информация на OHIM.

English version

Very interesting decision of the Court of First Instance.
It concerns the case Danjaq v. OHIM, Mission Productions Gesellschaft für Film.
The history is as follows.
In 2001 Mission Productions applied for European brands Dr. No classes on 9, 12, 18, 25 and 32.
American company Danjaq holder of rights of Jamie Bond films filed opposition against this mark on a likelihood of confusion with the earlier commonly marks Dr. No and Dr. NO, and the earlier sign Dr. No and Dr. NO, used in trade to designate the movies, DVD-s, videos, animated films, music, books, posters and figurines of movies.
By Decision of September 28, 2004 OHIM rejected the opposition, assuming that the applicant has not provided any evidence of awareness of the brands, nor evidence that unregistered marks have been used in commercial practice.
On November 29, 2004 the applicant lodged an appeal against the decision of the Opposition Divisions, and by decision of September 21, 2005 Board of Appeal dismissed the appeal, confirming the arguments of the OHIM.
After that, the decision was appealed and the Court of First Instance of the European Communities, which recently issued.
According to the court the name of the film Dr. No help to distinguish the name from the other films in the series names, while the commercial origin of the films is determined by the name Jamie Bond or 007.
Therefore, the arguments for the possibility of consumer confusion about the origin were rejected, allowing the German company Mission Productions to register marks Dr. No, in their classes.
For its part, Americans from Danjaq are registered names of the films in the series as marks with the exception of "Casino Royale", "Octopussy" and "Goldeneye" which was opposed.
The full text of the decision can be found here.
information from the OHIM.