вторник, 7 юли 2009 г.

Холандците спечелиха защитената Бавария -Dutch brewer won protected Bavaria

Европейският съд излезе наскоро с решение по изключително спорното дело между Bavaria NV and Bavaria Italia Srl v Bayerischer Brauerbund eV.
Случаят касае холандски производител на бира с 300 годишна история, който използва името Бавария за своята бира от 1928 година, като притежава и редица търговски марки Бавария в различни страни по света. От другата страна стой Обединение от 650 производители на бира в област Бавария, Германия, които притежават защитено географско означение за бира БАВАРИЯ на територията на ЕС.
Според решението на съдът холандският производител има право да използва името Бавария за своята продукция въпреки наличието на географско означение. Това е така защото холандците са започнали да продават бира с това име още от 1928 година, докато днешните разпоредби на ЕС за защита на хранителни продукти и алкохол, като географски означение са от 90-те години на миналият век.
След това решение холандските пивовари се връщат в италианският съд поискал становището на европейският съд по въпроса. Там те трябва да докажат, че са регистрирали марката Бавария през 1971 година в рамките на добрата търговска практика.
От немското Обединение на пивоварите в Бавария заявиха, че това решение не може да ги откаже от политиката им да защитават на всяка цена своята интелектуална собственост. Те водят подобни дела не само в Италия но и в Испания и Германия.

English version

The European Court recently came out with a decision on the extremely contentious lawsuit between the Bavaria NV and Bavaria Italia Srl v Bayerischer Brauerbund eV.
The case concerns the Dutch beer manufacturer with 300 years history, using the name Bavaria for its beer from 1928, and possesses a number of trademarks Bavaria in different countries around the world. On the other side sit a group of 650 producers of beer in the Bavarian region, Germany, which have a protected geographical indication for Bavaria beer across the EU.
According to the decision of the court Dutch producer is entitled to use the Bavaria name on its products despite the existence of a geographical indication. This is so because the Dutch have started to sell beer with this name since 1928, while today the EU law for the protection of food and alcohol as a geographical indication is from the 90's of last century.
Following this decision the Dutch brewer is returned to the Italian court, which requested the opinion of the European Court on the matter. There, they must prove they have registered the mark Bavaria in 1971 within the framework of good business practice.
The Unification of the German brewery in Bavaria, said that this decision can not deny them from their policy to protect any of their intellectual properties. They lead such cases not only in Italy but also in Spain and Germany.