сряда, 15 юли 2009 г.

Европейските митници с по-добри резултати ( European customs, with better results)


ЕС публикува доклад касаещ работата на европейските митници относно опазването на права на интелектуална собственост през 2008 година.
Според данните прилагането на гранични мерки се е увеличило с 13% спрямо 2007 година.
В 80% от случаите сигналите за задържане на предполагаеми фалшификати са получавани от индустрията.
През 2008 година има значително увеличение на обема задържани фалшиви стоки, от 79 милиона през 2007 на 178 милиона през 2008 година.
Някои фалшиви стоки са отбелязали значителен ръст:
- играчки- 136% увеличение;
- електрическо оборудване- 58% увеличение;
- лекарства- 57% увеличение;
- DVD's- 2600% увеличение;
Китай продължава да бъде страната от която се внасят най-много фалшиви стоки, 54% от всички такива стоки.
информация на Europa.

English version

EU published a report concerning the work of the EU customs on protection of intellectual property rights in 2008.
According to information, the application of border measures has increased by 13% compared to 2007.
In 80% of the cases, the signals of detention of suspected counterfeit goods are received by the industry.
In 2008 there is a significant increase in the volume of counterfeit goods detained, from 79 million in 2007 to 178 million in 2008.
Some counterfeit products have made significant growth:
- Toys-136% increase;
- Electrical equipment, 58% increase;
- Drugs-57 percent increase;
- DVD's-2600% increase;
China remains a country of provenance most counterfeit goods, 54 percent of all such goods.
details of Europa.