петък, 31 юли 2009 г.

Първата звукова марка в Индия - The First sound mark in India


Spicy IP съобщава новината за първата регистрирана звукова марка в Индия, а именно марката на Yahoo за “yodel” което става през август 2008 година.
Звуковата марка е от групата на така наречените нетрадиционни марки, при която звукът се използва за осъществяване на марковите функции, да отличава едни стоки и услуги от други и да посочва произходът им.
Освен горната регистрирана марка, в Индия вече има още една такава, тази на Allianz. Това потвърждава новата тенденция в страната към заявяване и регистрация на звукови марки.
В Индия една звукова марка може да бъде регистрирана единствено ако е представена графично чрез нотният си запис.
Очакванията са в скоро време и други нетрадиционни марки, като обонятелните и вкусовите да получат закрила в азиатската държава, което е свидетелство за развитието на IP системата й.

English version

Spicy IP reported the news for the first registered sound mark in India, namely mark for Yahoo "yodel" which took place in August 2008.
Sound mark is in the group of so-called non-traditional marks, in which sound is used to implement the branding features to distinguish among products and services of others and to indicate their origin.
Besides the above registered trade mark in India already has another one, that of Allianz. This confirms the new trend in the country to filing and registration of sound marks.
In India a sound mark can be registered only if it is represented graphically, in the form of musical notes.
Expected soon and other non-traditional marks, such as olfactory and taste to obtain protection in the Asian country, which is testimony to the development of its IP system.