сряда, 29 юли 2009 г.

IP статистика от Кипър ( IP statistics from Cyprus)


Кипърското патентно ведомство оповести статистика касаеща обектите на интелектуална собственост в страната.
Интересното в тази статистика е проследяването по години на активността при заявяване на марки и патенти в Кипър.
От публикуваните данни може да се види, че при заявяването на търговски марки по национален ред е налице спад през последните години. За пример може да се посочи, че през 2003 година заявените марки са били 4 593, докато през 2008 те са 1526, като до момента на 2009 заявките са едва 144.
За разлика от националните марки в Кипър има значителен ръст на тези подадени по международен път. Ако през 2003 те са били 120 то през 2008 те са 1648.
Статистиката относно заявените изобретения в Кипър е колеблива. Ако през 1999 година са били заявени 46 изобретения за получаване на патенти то през 2008 те са 21. Най-голям ръст на заявки за получаване на патенти е имало в периода 2002-2004, когато те са били в границите между 69 и 94.
Пълната статистика може да откриете тук.
информация на Department of the Registrar of Companies and Official Receiver

English version


Cyprus Department of the Register of Companies and Receiver announced the statistics concerning the objects of intellectual property in the country.
The interesting thing in this statistic is a follow-up by years of activity in the application of trademarks and patents in Cyprus.
Published data indicate that when applied under the national trademark line there is a drop in activity in recent years. For example, may indicate that in 2003 claimed marks were 4 593, while in 2008 they were in 1526, taking until 2009 applications are only 144.
Unlike national marks in Cyprus there is significant growth in requested international marks . If in 2003 they were 120 then in 2008 they were 1648.
The Statistics on the inventions claimed in Cyprus has been fitful. If in 1999 were applied for 46 patents in 2008 they are 21. The greatest growth in applications for patents had in 2002-2004 when they were in the range between 69 and 94.
Full statistics can be found here.
information from the Department of the Registrar of Companies and Official Receiver