петък, 10 юли 2009 г.

Налице ли е пускане на една стока на пазара ако тя е само мостра или тестер? ( There is marketing of a product if it is just a sample or tester?)


Много интересно запитване отправено от немски съд към Европейският съд касае делото между парфюмерииният гигант Coty Prestige Lancaster Group GmbH и дистрибуторът Simex Trading AG.
Питането се отнася до следното:
Налице ли е пускане на пазара по смисъла на член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 40/941 и член 7 от Първа директива 89/104/ЕИО2, когато "тестери на парфюми" са предоставени на обвързани с договор посредници, при което не се прехвърля правото на собственост и се забранява продажбата им, така че тези посредници да могат да позволяват на потенциалните си клиенти да ползват съдържанието на стоката, за да я пробват, при положение че върху стоката се посочва, че не може да се продава, че по силата на договора производителят/притежателят на марката може във всеки момент да поиска връщане на стоката и че опаковката на стоката значително се различава от обичайно пусканите на пазара от производителя/притежателя на марката, тъй като е по-семпла?
информация на Curia.

English version

A very interesting request made by a German court to the European Court concerns the case between the perfume giant Coty Prestige Lancaster Group GmbH and the distributor Simex Trading AG.
Question relates to the following:
Are goods put on the market within the meaning of Article 13(1) of Regulation (EC) No 40/94 1 and Article 7 of Directive 89/104/EEC 2 if 'perfume testers' are made available to contractually-bound intermediaries without transfer of ownership and with a prohibition on the sale thereof so that those intermediaries are able to allow potential customers to use the contents of the goods for test purposes, the goods bearing a notice stating that they may not be sold, the recall of the goods by the manufacturer/trade mark proprietor at any time remaining contractually possible and the packaging of the goods being significantly different from the goods usually put on the market by the manufacturer/trade mark proprietor in that it is plainer?
information from Curia.