вторник, 4 август 2009 г.

Осъдиха младеж за незаконно сваляне на музика в САЩ ( Court judge youth for illegally downloading music in the U.S.)


Федералният съд в Бостън излезе с решение по делото срещу Joel Tenenbaum, който незаконно свалял и разпространявал музика в интернет. Съдът осъди Tenenbaum да заплати обезщетение в размер на 675 000 долара на четири звукозаписни компании, правата върху чиито произведения младежът е нарушил.
Tenenbaum се призна за виновен в свалянето и разпространението на 30 песни. Според законодателството в САЩ при такива казуси обезщетението варира от 750$ до 30 000$ за всяко нарушение и до 150 000$ за отделна песен.
Според присъдата Joel Tenenbaum ще заплати по 22 500$ долара за всяка незаконно свалена и разпространена от него песен.
Самият Tenenbaum счита присъдата за добра с оглед на факта, че максималното обезщетение, което е можело да заплати достигало до 4,5 милиона долара.
Първоначално той предложил извън съдебно споразумение за 3000 долара но звукозаписните компании го отхвърлили.
Този случай не е първият в САЩ при който физическо лице е осъждано за нарушаване на авторски и сродни права в интернет. Естествено тези дела имат превантивна, сплашваща цел за интернет потребителите. Реално обаче практиката не е доказала някакъв сериозен възпиращ ефект.
информация на The1709blog.blogspot.com

English version

Federal Court in Boston issued a decision in lawsuit against Joel Tenenbaum, who illegally download and distribute music online. The court sentenced Tenenbaum to pay compensation amounting to 675 000 dollars on four recording companies, the rights to works whose young breached.
Tenenbaum is recognized guilty to downloading and distributing 30 songs. According to U.S. law in such cases the compensation ranges from $ 750 30 $ 000 for each violation and up to 150 $ 000 for a single song.
According to the sentence Joel Tenenbaum will pay 22 500$ dollars for each illegally downloaded and distributed song by him .
Tenenbaum himself considers that it's a good sentence for the fact that the maximum compensation which could pay up to 4.5 million dollars.
Initially, he proposed an agreement outside of court for 3000 dollars but Record companies rejected it.
This case is not the first in the U.S. where the person was convicted for breach of copyright and related rights on the Internet. Naturally, these cases are preventive, intimidating target for Internet users. However, actual practice has not proved a serious deterrent effect.
information The1709blog.blogspot.com