петък, 28 август 2009 г.

Доклад на ЕК относно продажбата в интернет, включително и на музика ( EC report on sales in the Internet, including music)


Европейската комисия публикува доклад от проведена кръгла маса относно въпросът за продажбата на стоки и услуги в интернет пространството, включително и продажбата и свалянето на музикално съдържание.
Освен това Комисията публикува становищата на различни участващи в разговорите и съвещанията страни.
Накратко обсъжданията обхващат развитието на технологиите и различните бариери и трудности пред европейските потребители при осъществяване на покупки в интернет пространството. Конкретно за продажбата и свалянето на музика дискусиите включват изплюването на различни лицензионни споразумения.
Докладът може да откриете тук.
Становищата на участниците може да откриете тук.

English version

The European Commission published a report of a round table on the issue of sale of goods and services in the Internet space, including the sale and downloading of music content.
The Commission shall publish the opinions of various talks and participating in party meetings.
Briefly, the discussions covered the development of technologies and the various barriers and difficulties facing European consumers when making purchases on the web. Specifically for the sale and downloading music, debates include using of different licensing agreements.
The report can be found here.
The opinions of the participants can be found here.