понеделник, 24 август 2009 г.

Нови инициативи на Европейската комисия относно интелектуалната собственост в Европа ( New initiatives by the European Commission concerning IP )В сайта на ЕК е публикувано съобщение за нови инициативи които Комисията стартира. Те касаят два от обектите на интелектуална собственост- патентите и търговските марки.
Според съобщението относно патентите, the European Commission's Directorate-General for Internal Market and Services възнамерява да приключи работа по споразумение за обширно изследване на патентната система в ЕС. Целта е да се изследват предоставяните патентни права в момента, тяхната икономическа обосновка, както и да се предложат варианти за оптимизиране на патентната система в Европа с оглед на новите технологии и знания.
Изследването относно търговските марки ще обхваща преглед на съществуващата система за закрила на марки в Европа и възможните варианти за нейното оптимизиране и развитие. Тъй като системата на марките на Общността е свързана с националните системи на отделните страни, то изследването ще обхване и тях, връзките и взаимодействието, както и възможностите за допълнителна хармонизация между тях.
новина на IP Kat.

English version


The site of the European Commission published a notice of new initiatives launched by the Commission. They concern two objects of intellectual property- patents and trademarks.
According to the message concerning patents, the European Commission's Directorate-General for Internal Market and Services intends to complete work on an agreement concerning the comprehensive examination of the patent system in the EU. The aim is to examine patent rights provided in time, their economic justification, and to propose options for improving the patent system in Europe with regard to new technologies and knowledge.
The survey on the trademarks will include a review of the existing system of protection of marks in Europe and options for its optimization and development. Since the system of Community trade mark is relating to national systems of individual countries, the survey will cover them, the links and synergies and opportunities for further harmonization between them.
Story by the IP Kat.