понеделник, 31 август 2009 г.

Проблемите за Twitter продължават ( Continuing problems for Twitter)

IPblog.ca съобщава новината за продължаващите проблеми на Twitter.Inc. по отношение на желанието им да регистрират марка TWEET.
При опитите си да регистрира тази марка в САЩ компанията получи откази основани на по-ранни марки WEETMARKS, COTWEET и TWEETPHOTO заявени за същите класове.
Twitter.Inc. се опитва да регистрира същата марка и в Канада но и там излиза по-ранна марка TWEETBUCKS, която може да създаде проблеми. Странното в тази заявка обаче било, че тя е основана на "намерение за използване", а не на директно използване в Канада въпреки, че потребителите в тази страна използват Twitter от години.
Случаят с Twitter.Inc. е настолен по отношение на погрешна политика при защита на важни марки за една компания.
Стратегическите марки изискват и стратегически поглед в перспектива, така че да се осигури максимално широка закрила на териториите, където съответните марки ще бъдат използвани. Забавянето би могло да се окаже фатално за ip мениджмънта на една компания.

English version

IPblog.ca reported news of the continuing problems of Twitter.Inc. in terms of their desire to register a trade mark TWEET.
In their attempts to register the mark in the U.S., the company received a refusal based on the earlier marks WEETMARKS, COTWEET TWEETPHOTO requested for the same classes.
Tweeter.Inc. tries to register the same mark in Canada but there comes earlier mark TWEETBUCKS, which can create problems. Strangely in this request, however, was that it was based on "intent to use" rather than direct use in Canada, although consumers in this country used Twitter for years.
The case of Twitter.Inc. shows the wrong policy for the protection of major brands to one company.
The strategic mark require the strategic insight into perspective, so as to ensure the widest possible protection of territories where the trade marks will be used. The delay could be fatal for the ip management of a company.