сряда, 5 август 2009 г.

WIPO и Queensland University of Technology основаха нова магистърска програма ( WIPO and the Queensland University of Technology )

WIPO съобщава новината за стартиране на съвместно партньорство с Queensland University of Technology (Австралия).
По този начин се създава нова магистърска програма обхващаща въпросите на интелектуалната собственост, която ще бъде на разположение на всяко заинтересовано лице.
Програмата ще се състой от два семестъра и ще стартира през февруари 2010 година.
Обучението включва следните направления:
- Общ курс по интелектуална собственост;
- Патенти и биотехнологии;
- Авторско право и сродни права;
- Търговски марки, домейни и географски означения;
- Промишлен дизайн;
- Сортове растения;
- Традиционни знания;
- IP мениджмънт;
- Изследователски проект;
Брошура с информация може да откриете тук.
WIPO съдейства за подобни програми и в Европа и Африка.
информация на WIPO.

English version

WIPO announced the news to start the joint partnership with the Queensland University of Technology (Australia).
Thereby creates a new master's programs cover the issues of intellectual property which will be available to any interested person.
The program will consist of two semesters and will start in February 2010.
Training includes the following fields:
- General course in intellectual property;
- Patents and biotechnology;
- Copyright and related rights;
- Trademarks, domain names and geographical indications;
- Industrial Design;
- Varieties of Plants;
- Traditional knowledge;
- IP management;
- Research project;
Brochure information can be found here.
WIPO assist similar programs in Europe and Africa.
information to WIPO.