понеделник, 28 септември 2009 г.

Казус с образ на Наполеон в Гърция ( A case with image of Napoleon in Greece)

Интересно решение на съдебните власти в Гърция относно допустимостта на използването на образи на национални исторически фигури за търговски марки.
Гръцка компания която произвежда хартия за кухня и тоалетна подава заявка за комбинирана марка- образ на Наполеон, който в едната си ръка държи тоалетна хартия с надпис "Наполеон в Гърция".
Заявката била отказана от Патентното ведомство поради противоречи с чл. 3 на гръцкият закон за марките и чл. 6 ter на Парижката конвенция, тъй като този образ изобразява национален символ на Франция. Това решение било потвърдено от Административният и Апелативен съд.
При последното обжалване пред the Council of State решението било отхвърлено и върнато за преразглеждане на Апелативният съд.
Доводите били че историческите фигури не могат да бъдат считани за национални символи и емблеми. Освен това Съветът счита че няма нарушаване на добрите порядки и обществения морал при използването на образа на Наполеон за марка за тоалетна хартия.
информация от Class 46.

English version

A interesting decision by the judicial authorities in Greece on the admissibility of the use of images of historical figures for national brands.
A Greek company which produces paper for kitchen and bathroom filed an application for a combined trademark-image of Napoleon, who in one hand held toilet paper, as the mark is engraved with "Napoleon in Greece.
The application was refused by the Patent Office because of conflicts with Art. 3 of the Greek Law on Trademarks and art. 6 ter of Paris Convention, as this image represents the national symbol of France. This decision was confirmed by the administrative and appellate courts.
In the last appeal to the Council of State this decision was rejected and returned to review to the Appellate Court.
The arguments were that historical figures can not be regarded as national symbols and emblems. The Council also considers that there is no breach of good habits and public morality in the use of the image of Napoleon for mark for toilet paper.
Information from Class 46.