петък, 4 септември 2009 г.

Образните елементи срещу словните елементи в марките ( Figurative elements against verbal elements in the marks )

Class 46 съобщава едно много интересно решение на the Court of First Instance потвърдено от the ECJ.
Предисторията е следната.
През 1996 година Aceite del Sur SA заявяват следната европейска марка:


Koipe подава опозиция основана на редица свои марки включително и марка:OHIM отхвърля опозицията с довода, че фигуративните елементи в двете марки са по слаби и много разпространени за продукта зехтин в Испания, където се продават продукти под тях. Словните елементи в марките са различни- "La Española" и "Carbonell".
Решението е обжалвано пред the Court of First Instance.
Според съдът обаче опозицията е приемлива защото има вероятност от объркване сред потребителите поради цялостното впечатление, което образните елементи в двете марки създават: седяща жена облечена в носия в близост до маслиново дърво на фона на маслинова горичка.
Aceite del Sur обжалват пред to the ECJ, като твърди че the Court of First Instance е взел предвид единствено образните елементи и е пренебрегнал словните такива.
The ECJ отсъжда, че решението на the Court of First Instance е правилно и в синхрон със общностното право.
Според съдът при определяне на вероятността от объркване трябва да се взема предвид цялостното впечатление, което те създават. Това обаче не означава, че някои от елементите в марките нямат доминиращо въздействие. В конкретният случай съдът счита, че the Court of First Instance правилно е определил образните елементи, като доминиращи.
Зехтинът е широко разпространен продукт в магазините в Испания. Различните марки зехтин са на един рафт в магазините и образните елементи на етикетите на бутилките оказват доминиращо въздействие при изборът на потребителите.
Поради това вероятността от объркване между двете марки е налична.

English version

Class 46 reported a very interesting decision of the Court of First Instance upheld by the ECJ.
The background is the following.
In 1996, Aceite del Sur SA submitted an application for the following European marks:

Koipe filed opposition on the basis of numerous marks including the mark:

OHIM rejected the opposition, arguing that the figurative elements of both brands are very weak and spread of oil products in Spain, where products are sold under them. Word elements of the marks are different-"La Española" and "Carbonell".
The decision was appealed before the Court of First Instance.
According to the court, however, the opposition is acceptable because there is a likelihood of confusion among consumers because the overall impression shaped elements in both marks up: sitting woman wearing a costume near the olive tree against the backdrop of olive groves.
Aceite del Su appealed the decision to the ECJ, claiming that the Court of First Instance took into account only the Figurative Elements and ignored verbal elements.
The ECJ ruled that the decision of the Court of First Instance was correct and in line with Community law.
According to the court in determining likelihood of confusion must be taken into account the overall impression which they create. This does not mean that some elements in the marks haven't a dominant influence. In this case, the court considers that the Court of First Instance correctly identified the Figurative Elements as dominant.
The olive oil is a widespread product in stores in Spain. Different brands of oil standing to one shelf in the shops and the Figurative Elements of labels on the bottles have a dominant influence on consumer choice.
Therefore the likelihood of confusion between two marks is available.