сряда, 9 септември 2009 г.

Google Home Page вече е регистриран дизайн в САЩ ( Google Home Page is already a registered design in the U.S.)

Много интересна новина публикувана в различни източници по света.
Google Home Page вече е регистриран дизайн на територията на САЩ. Само по себе си това е изключително постижение за Google, които се борят за този дизайн от 2006 година насам.
Дизайна се състой от поле за търсене с два бутона под него и няколко линка.


Естествено от 2006 година до момента дизайна на страницата е променен, като са добавени нови елементи но от компанията явно вярват, че така регистрираният дизайн ще им бъде от полза. А каква е тя?
Не е ясно каква сила ще има този дизайн при различни видове спорове в съдебна зала. Но е ясно че всеки който иска да инвестира сериозно в разработването на подобни страници най-малкото ще се замисли дали да направи нещо, което да прилича на страницата на Google.
Интересна IP политика, която най-малкото има превантивна функция, което спомага за запазване отличимостта на Google спрямо всички останали.

English version

A very interesting news published in various sources around the world.
A Google Home Page is already a registered design in the United States. This in itself is a feat for Google, who are fighting for this design since 2006.
The design consists of a search box with two buttons below it and a few links. Naturally, from 2006 to the present design of the page is changed, added new elements but the company apparently believed that such registered designs will be useful. What is the benefit?
It is unclear what effect this design will have to different types of disputes in the courtroom. But it is clear that anyone who wants to invest heavily in the development of such sites at least will think whether to do something that looks like a page of Google.
This is an interesting IP policy, which at least has a preventive function, which helps to maintain Google's distinctive from all others.