вторник, 8 септември 2009 г.

Победа за Hasbro и Трансформърс ( Victory for Hasbro and Transformers)


Mads Marstrand-Jorgensen съобщава интересна новина за спечелено дело от Hasbro.
През август 2009 година the Maritime and Commercial Court (Дания) излезе с решение по делото Hasbro Europe v VN Legetøj A/S (Case V-107-07).
Производителят на играчки Hasbro притежава регистрирана европейска марка TRANSFORMERS от 1996 година, както и марки THE TRANSFORMERS и AUTOBOT в Дания от 1987 година.
През 2007 година датската верига магазини VN Legetøj започва да продава играчки с името TRANSFORMAX, които са разпространявани и в Норвегия под името X-BOT-TRANSFORMABLE в опаковки с цветове близки до тези използвани от Hasbro.
Hasbro завежда дело за нарушаване на права върху търговските си марки.
Съдът излезе с решение в което счита, че използваните от VN Legetø имена TRANSFORMAX и X-BOT-TRANSFORMABLE могат да доведат до объркване на потребителите.
Доводите на съдът са следните:
Думите 'Transformers' и'Transformax' се състоят от три срички, първите две от които са идентични. Думите се различават само по последните си срички, които са трудни за чуване и произнасяне. Начина на изписване на думите също е сходен. Поради това съдът счита че двете думи са сходни и могат да доведат до объркване сред потребителите.
По отношение на имената AUTOBOT и X-BOT-TRANSFORMABLE, съдът счита, че те не са сходни. Сричката BOT използвана и в двете думи и широко използвана в речника за ROBOT.
Въпреки това обаче опаковките върху които са поставени думите AUTOBOT и X-BOT-TRANSFORMABLE са в цветове и дизайн, които могат да подведат потребителите.
Поради горното съдът налага глоба от 100 000 датски крони на VN Legetø за непозволеното използване на марките на Hasbro и 150 000 крони за претърпени загуби от продажби.
информация International Law Office.

English version

Mads Marstrand-Jorgensen reported interesting news for winning case from Hasbro.
In August 2009 the Maritime and Commercial Court (Denmark) issued a decision in the case of Hasbro Europe v VN Legetøj A / S (Case V-107-07).
A toy manufacturer Hasbro has registered European mark TRANSFORMERS since 1996 and THE TRANSFORMERS AUTOBOT in Denmark since 1987.
In 2007 the Danish VN Legetøj chain stores began selling toys called TRANSFORMAX, which are distributed in Norway under the name X-BOT-TRANSFORMABLE in packs of colors similar to those used by Hasbro.
Hasbro filed a suit against VN Legetøj for infringement on its trade marks.
The court issued a decision which considers the use of names VN Legetø TRANSFORMAX and X-BOT-TRANSFORMABLE can lead to confusion for consumers.
The arguments of the court are as follows:
The words 'Transformers' and 'Transformax' consist of three syllables, the first two of which are identical. This words differ only in their last syllable, which are difficult to hear and adjudicate on a conversation. Spelling of words is also similar. Therefore, the court considers that the two words are similar and can lead to confusion among consumers.
In terms of names and X-BOT-TRANSFORMABLE, the court considers that they are not similar to THE TRANSFORMERS AUTOBOT . A BOT syllable used in both words and widely used in the dictionary for ROBOT.
However, packages that have the words X-BOT-TRANSFORMABLE are in colors and designs that could mislead consumers.
Due to the above the court shall impose a fine of 100 000 Danish kroner to VN Legetø for unauthorized use of the marks of Hasbro and 150 000 kroner for losses incurred from sales.
Information International Law Office.