четвъртък, 3 септември 2009 г.

Патентното ведомство на Япония ще отговаря на IP предизвикателствата ( Patent Office of Japan will meet the IP challenges )


TMSJ съобщава новина за публикувано съобщение от Патентно ведомство на Япония.
В съобщението Ведомството изказва становището си че поради бързите и постоянни промени в интелектуалната собственост, то ще отговори с повече усърдие и гъвкавост с цел отговаряне на бъдещите предизвикателства в областта.
Някои от набелязаните точки в това отношение са:

- отговаряне на нововъведенията в областта на интелектуалната собственост;
- подкрепа относно изграждането на глобалната система за интелектуална собственост;
- обръщане на по-голямо внимание на публични мненията относно IP проблематиката;
- подобряване на процедурите по закрила на обекти на интелектуална собственост;
- подобряване работата на персонала на Ведомството;
Пълният текст на изявлението може да откриете тук.

English version

TMSJ reported news release for publication by the Patent Office of Japan.
Office expresses its opinion that due to rapid and permanent changes in intellectual property, it will respond with more zeal and flexibility for responding to future challenges.
Some of the items identified in this respect are:

- Responding to the innovations in the field of intellectual property;
- Support on the development of global intellectual property system;
- Turning more attention to public opinions on IP issues;
- Improving the procedures for protection of objects of intellectual property;
- Improving the work of the staff of the Office;
The full text of the statement can be found here.