петък, 11 септември 2009 г.

McDonald's загуби дело в Малайзия ( McDonald's loses the case in Malaysia )

Върховният съд в Малайзия излезе с окончателно решение по делото между McDonald's и McCurry, което се води от 8 години.През април 2009 година Апелативния съд се произнесе, че McCurry не нарушава правата върху марката McDonald's, въпреки че и двете се използват за ресторантьорски услуги.
Доводите на съдът били че McDonald's освен словната част използва и буква М в златисто, като съпътстващо лого. McCurry от своя страна използват в допълнение към марката си лого на усмихнато пиле.
Освен това McCurry са ресторанти предлагащи единствено индийска храна, а не западна кухня, като в менютата си никъде не използва префикса Mc.
Поради тези причини съдът счита, че McCurry не може да доведе до объркване сред потребителите.
С решението си върховният съд потвърди решението на апелативния.
информация на IPSpotlight.

English version

The Supreme Court in Malaysia issued a final decision on the case between McDonald's and McCurry, which is lead by 8 years.
In April 2009 the Court of Appeal ruled that McCurry is not infringing the mark McDonald's, although both are used for restaurant services.
The court's arguments were that McDonald's used the word part together with a letter M in gold, as an accompanying logo. McCurry, in turn, used in addition to the brand logo of a smiling chicken.
Moreover, McCurry only are restaurants offering Indian food and not western cuisine, as nowhere in the menus use the prefix Mc.
For these reasons, the court considers that McCurry couldn't cause confusion among consumers.
In its decision the High Court upheld the decision of the Court of Appeal.
information IPSpotlight.