понеделник, 14 септември 2009 г.

Заявените патенти в Китай нарастват (Patents in China grew)


Според данни на the State Intellectual Property Office (“SIPO”) през първата половина на 2009 година са били заявени 426 000 нови изобрeтения в Китай. Патентованите изобретения са били 252 000. Това е 31,3% увеличение на заявените изобретения сравнено със същия период на миналата година. При регистрираните изобретения увеличението е в размер на 23,1%.
Патентната система на Китай позволява получаването на три вида патенти: патенти за изобретения, патенти за полезни модели и патенти за дизайни.
Патентите за изобретения са сходни на тези за модели в САЩ и са със срок на закрила от 20 години. Тяхното получаване отнема от 2 до 5 години.
Патентите за полезни модели в Китай могат да бъдат получени само за триизмерни продукти. Срокът им на закрила е 10 години. Тяхното получаване отнема от 12 до 18 месеца.
Патентите за дизайни са сходни на тези в САЩ и имат срок на закрила от 10 години.
информация Intellectual property law blog.

English version


According to the State Intellectual Property Office ( "SIPO") 426 000 new inventions were applied in China in the first half of 2009. Patented inventions were 252 000. This is a 31.3% increase compared to the alleged inventions of the same period last year. Registered inventions have increased by 23.1%.
China's patent system allows obtaining three types of patents: patents for inventions, patents for utility models and design patents.
Patents for inovations are similar to those for models in the U.S. and have a term of protection of 20 years. Their issue takes 2 to 5 years.
Patents for utility models in China can be obtained only for three-dimensional products. Their period of protection is 10 years. Their issue takes 12 to 18 months.
Patents for designs are similar to those in the United States and have a term of protection of 10 years.
information Intellectual property law blog.