петък, 11 септември 2009 г.

Регистрация на произведения на авторското право ( A registration of copyright works)


MyFreeCopyright е интересен сайт предлагащ възможността за регистрация на авторство на различни обекти на авторски права. Целта е при евентуални бъдещи спорове, заинтересуваните страни да имат доказателство, че те са автори на определено произведение към съответната дата на която то е било регистрирано.
Подобна дейност не е нещо нова. Интересното тук е до каква степен тази регистрация ще бъде приета в едно съдебно дело, като реално доказателство за авторство.
информация на At last ... the 1709 Copyright Blog.

English version

MyFreeCopyright is a site offers an interesting possibility for the registration of authorship of the various objects of copyright. The goal is for possible future disputes, the parties concerned to have proof that they are authors of a work to date on which it was registered.
Such activity is not something new. The interesting thing here is to what extent this registration will be accepted in a court case as evidence of the real authorship.
information by At last ... the 1709 Copyright Blog.